Hoe kunt u uw polis beëindigen?

Wij zijn ervan overtuigd dat u tevreden zal zijn met InsureMyNIO.

Als dat echter niet het geval is, kan u uw overeenkomst onder bepaalde voorwaarden opzeggen. De opzegdatum en -termijn kunnen variëren zoals hieronder beschreven.

Vier Menschen im Freien, die vor einer Stadtansicht miteinander reden

Onder welke voorwaarden u uw overeenkomst kan opzeggen

Uw contract loopt bijna af (hernieuwing op vervaldag)

Op elk moment.

Uw polis loopt gedurende 1 jaar en wordt jaarlijks hernieuwd. U kan de verzekeringsovereenkomst echter dagelijkse opzeggen zonder opzegtermijn per email. De opzegging gaat in op de dag van uw email, om middernacht.

U heeft net de verzekering onderschreven

U kan de polis kosteloos herroepen via het herroepingsformulier binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de Polisvoorwaarden en het Polisblad. De herroeping gaat onmiddellijk in na de kennisgeving ervan.

Het tarief of de Polisvoorwaarden zijn gewijzigd

U kan de overeenkomst opzeggen als wij het tarief of de Polisvoorwaarden wijzigen in uw nadeel.

Zodra u van de wijziging bent geïnformeerd, heeft u 1 maand de tijd om de polis op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat, en in ieder geval gedurende 1 maand nadat de wijziging u is meegedeeld. De opzegging gaat dan in om middernacht van uw opzegging.

Na een claim

Nadat u een schade heeft geleden, kan u binnen 1 maand na ontvangst/weigering van de schadevergoeding uw polis opzeggen. De opzegging gaat in 2 maanden na bericht van opzegging, of op de jaarlijkse premievervaldag indien deze vóór het verstrijken van de voornoemde termijn van 1 maand valt.

U verkoopt uw voertuig

Als u uw auto verkoopt, dan is er geen risico meer te verzekeren. U moet ons hierover zo snel mogelijk inlichten, binnen de 14 dagen na de verkoop. Uw polis wordt dan van rechtswege beëindigd vanaf de dag van verkoop, middernacht, indien u ons tijdig informeert.

De polishouder is overleden

De overeenkomst blijft voortbestaan ten voordele van de erfgenamen die verplicht zijn de premies te betalen. Ze kunnen de overeenkomst opzeggen binnen 9 maanden nadat zij met het overlijden bekend zijn geworden. De opzegging gaat in na een termijn van 1 maand na mededeling ervan.

U kunt alle details nalezen in de Polisvoorwaarden.

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene Voorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.

2023 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.

Vraag een offerte aan